Byrådsarbejde

Rene Radikale Resultater i Roskilde:

 • Ændring af kommunens CO2-mål fra 20 til 35% reduktion i 2020

Ved denne valgperiodes start lå Roskildes klimamålsætning på sølle 20% i 2020. Det fik det radikale Venstre ændret til 35% med budgettet 2016 – næsten en fordobling af ambitionsniveauet!

 • Stop for investering i fossilindustrien

En del af kommunens midler er investeret i aktier. Radikale Venstre sikrede, at Roskilde ikke må investere i fossile brændstoffer f.eks. aktier i olieselskaber eller lignende. Roskilde var den første kommune i Danmark, der tog dette skridt – og er siden blevet fulgt af andre, f.eks. Københavns og Oslo Kommuner.

 • I alt 8 mio kr. afsat til investering i vedvarende energi i perioden 2015-18

Da der efter sidste valg ikke kunne skaffes flertal for at tillade vindmøller i Roskilde, har RV hvert år i budgetforhandlingerne krævet, at de andre partier betaler sig fra at de ikke vil støtte den globale omstilling lokalt. Der er derfor etableret en fond til investering i vedvarende energi. Indtægter fra investeringerne forbliver i fonden til videre investering. Indtil nu har kommunen afsat 8 mio. til fonden. Hertil kommer afkast.

 • 90% Økologi i kommunens indkøb fra 2025

Radikale Venstre fik gennemført at andelen af økologi i kommunens indkøb skal sættes trinvist op, så den når 90% i 2015. Samtidig gøres alle kommunens forpagtede gårde økologiske, og kommunen tilbyder alle konventionelle landmænd et frivilligt økocheck (nudging) i samarbejde med økologisk landsforening.

 • Radikale har sat fart på cykelfremme i Roskilde

Radikale Venstre fik hævet cykelpuljen fra ca. 3 mio. til mellem 5 og 7 mio. i årene 2016-19

Derudover har vi fået vedtaget en ny cykelsti fra Vindinge til Trekroner, og fremskyndet diverse cykelsti-projekter (store Valbyvej, Musicon-stien, pendler/supercykelstier ud af kommunen.) I det hele taget er der sat fokus på trafiksikkerhed for kommunens bløde trafikanter. Vi har desuden fået sikret, at 30% af vejvedligeholdelsesmidlerne bruges på cykelstier – Det er en fordobling af kvoten, der forhåbentlig vil resultere i generelt bedre cykelstier.

 • Opbakning til den frivillige indsats

Radikale Venstre fik afsat penge til en uafhængig Flygtningefrivillig-koordinator, der skal formidle kontakten i mellem de frivillige og deres organisationer, for at støtte op om den store frivillige indsats, der ydes af borgerne i Roskilde i forhold til integration af flygtninge.

 • En bæredygtig implementering af folkeskole-reformen i Roskilde

Radikale Venstre fik afsat penge til efteruddannelse af lærere, penge til lokale åben-skole-ambassadører til koordinering mellem skole og omverden, støtte til klubberne, og i det hele taget flere penge til skole-Børneområdet for at sikre en lempelig implementering af Folkeskolereformen. Samtidig har vi fået afsat midler til at skolebestyrelserne har fået mulighed for i et vist omfang at erstatte de lange skoledage, med tovoksen-ordninger, hvis det skønnes relevant.

 • Sikrede bred opbakning til kystsikring for borgerne

Med udgangspunkt i klimaudvalgsformandsposten, sikrede vi opbakning fra samtlige partier til kystsikring i Roskilde fjord.

 • Opbakning til en efterskole i Roskilde

Radikale Venstre sikrede en lånegaranti, således at det bliver muligt at etablere en outdoor-efterskole i Roskilde.

 • Flere penge til daginstitutioner

Radikale Venstre fik afsat ekstra penge til kommunens daginstitutioner, så det undgås at pædagogdækningen udhules

Fremadsrettet:

Radikale Venstre ønsker at Roskilde skal være blandt de første byer i Danmark, hvor der køres med

føreløse busser. Kommunens skal derfor tilstræbe at være med i forsøgsordninger der kan fremme

føreløs transport. F.eks. kunne der etableres en testbane for føreløse busser i det bustrache, der i

forvejen planlægges fra Risø til Trekroner som konsekvens af fingerplanens krav om trafiknærhed.

Man kunne også forestille sig en føresløs minibusbane, der i lav fart kører mellem havnen og

stationen via bymidten, samt minibusser i bymidten.

Radikale Venstre ønsker indskrevet nye ambitiøse mål for kommunen efter 2020:

 1. Vi ønsker at kommunen som geografisk område bliver co2-neutral i 2030, og som virksomhed i 2025.
 2. Vi ønsker forsøg med gratis kommunale busruter for børn og unge, samt gratis selvkørende minibusser i bymidten, som til gengæld skal friholdes for parkering og tung trafik.
 3. De forskellige puljer til fremme af energibesparelser skal videreføres i 2018.
 4. Konkrete prioriteringer i budgettet i de kommende år for at implementere de tidligere gennemførte forhøjede ambitioner for CO2-reduktion.
 5. Sidste års investeringer i vindmøller eller anden vedvarende energi gentages i kommende budgetter. På sigt ønsker vi at det er en permanent post på budgettet, f.eks. finansieret gennem en afskaffelse af elitesportsmidlerne.
 6. Radikale Venstre ønsker at tillade større vindmøller på udpegede steder i kommunen.
 7. Andelen af elbiler/hybridbiler i kommunens bilpark skal yderligere forøges fra 2018 og frem. Målsætningen på langt sigt er helt at overgå til hybrid-, el og brintbiler.
 8. Løbende sikring af tilstrækkelig ladestander-infrastruktur i Roskilde kommune, både i, men også langt fra bymidten.
 9. Klimaneutrale offentlige busruter i Roskilde i form af fortsatte eksperimenter med brint, biogas- og elbusser.
 10. Roskilde Kommune skal i samarbejde med VEKS, DONG, SEAS-NVE og FORS arbejde for etablering af anlæg for vedvarende energi i kommunen. Herunder vurderes forskellige VE-kilder som bioforgasning, vindkraft, solceller, solvarme, jordvarmepumper, geotermi, m.fl.
 11. Udarbejdelse af investeringsgrundlag for vindmøller i Roskilde kommune, som etableres i samarbejde mellem kommunen og private aktører (gerne på andelsbasis)

Udvalgsposter i Roskilde Kommune

 • Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Roskilde siden 2013
 • Økonomiudvalget
 • Skole- og Børneudvalget
 •  

Andre politiske poster

 • Klimaråd
 • Kommunernes Landsforening delegeretmøde
 • Musiconudvalget
 • Roskilde Produktionsskole
 • Styregruppen/udviklingsgruppen Roskilde Kommune - Roskilde festival
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Årsmøde Rektoratet, UCSJ og Roskilde Kommunes ledelse
 • Udvalget for Folkeskolereform